minimapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Program obnovy venkova

Program obnovy venkova (POV)

Základní informace

Program obnovy venkova, zajišťovaný v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako součást regionální politiky, zajišťuje realizaci Programu obnovy vesnice, přijatého vládou České republiky 29. května 1991. Tento Program se týkal participace obyvatelstva i duchovního rozměru obnovy vesnice, rozvoje podnikání ve venkovských regionech, vlastní stavební obnovy vesnice a péče o krajinu.

Program

V prosinci 2008 byl původní Program rozvoje obce/Program obnovy venkova schválený dne 30.5.2007 zastupitelstvem obce přepracován především na základě vydaného vzoru Jihočeského kraje. Vzniklý dokument je nazván Místní program obnovy venkova obce Nedabyle na období 2009 - 2010 (dále jen Program). V návrhu opatření Programu jsou konkretizovány hlavní opatření, které bude obec realizovat v deklarovaném období. Tento Program byl zastupitelstvem obce schválen 10.12.2008.

Program je střednědobý dokument určující hlavní směry rozvoje obce na další období. Podkladem pro jeho zpracování jsou koncepční materiály obce a projekty vypracované v předchozích létech a názory zastupitelů obce. Aktivity, podněty a záměry, obsažené v tomto dokumentu, budou jedním z podkladů při sestavování obecního rozpočtu, rozpočtového výhledu obce a pro získávání finančních prostředků z Programu obnovy venkova. Rovněž budou sloužit jako podklad při jednáních zastupitelstva obce o rozvoji obce Nedabyle. Zpracovaný program je materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a postupem času opět doplňovat, upřesňovat, aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální finanční možnosti obce. Program stanoví jednotlivé oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj obce v rámci její architektonicko-urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a kulturně společenského života. Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči o vzhled obce, jejího okolí a krajinu. Podporovat rozvoj školství, kultury a sportu v obci a zkvalitňovat stav občanské vybavenosti obce.

Schválený Program rozvoje obce z roku 2007 je k dispozici zde. Místní program obnovy venkova obce Nedabyle na období 2009 - 2010 je k dispozici zde

V červnu 2007 byla obec Nedabyle na základě podané přihlášky zapsána do POV.

Místní program obnovy venkova na období 2011-2014

Místní program obnovy venkova na období 2015-2020

Místní POV 2021 - 2025.pdf

Místní POV 2021 - 2025 aktualizace .pdf